logo
Farnost Moutnice

Kalendárium

Vlezte mi na záda aneb o bezpečnosti přesunů se svatým Kryštofem

„Nejedu příliš rychle?“, ptá se své spolujezdkyně pan farář spěchající na mši svatou. „Ne, pane faráři, jenom se mně zdá, že letíme příliš nízko“, zaznělo v odpověď. :-) Tak co - jak vám se cestuje v autě zvláště v tomto prázdninovém čase? Určitě mnozí z vás kromě s uzavřeným dopravním pojištěním jezdíte s obrázkem nebo medailonkem svatého Kryštofa. Je to světec, jehož si církev připomíná 25. července současně se svátkem svatého Jakuba.

Lidové úsloví praví, že podíváte-li se po ránu na obraz svatého Kryštofa, budete prý chráněni až do večera. Proto často vítala jeho socha lidi při vstupu do kostela. Obrázek tohoto světce vozí v autě mnoho řidičů, kteří doufají, že jim bude světec ochráncem na cestách a pomůže jim, aby se bezpečně dostali do cíle.

Kryštof se narodil ve 3. století v Malé Asii, na území dnešního Turecka. Narodil se velký a zarostlý. Rodiče mu proto dali jméno Reprobus - to znamená „odmítnutý“. Když dospěl, nabyl rozměrů „obra“. Nebylo snadné najít práci, která by se pro něj hodila. Tak se vydal do světa hledat to pravé zaměstnání. Jednoho dne přišel k velké řece, u níž si postavil chýši starý poustevník. Dali se do řeči a poustevník navrhl Reprobovi pro jeho velikost a sílu, aby přenášel lidi na druhý břeh. Díky tomu si Reprobus začal vydělávat na své živobytí. Stalo se, že jednou se před ním objevilo docela malé dítě žádající, aby je přenesl přes řeku. Reprobus si dítě zlehka usadil na záda a vstoupil do vody. Každým krokem ale nabýval dojem, že dítě je stále těžší a těžší. S velkými obtížemi došel na druhý břeh. Vyčerpaný a nechápající padl k zemi. Tajemné dítě k němu promluvilo: „Christophore, nediv se, že jsi sotva došel. Nesl jsi na zádech víc než celý svět. Nesl jsi na ramenou Stvořitele světa. Jsem Ježíš Kristus, Král, kterého hledáš.“ Od toho významného a památného dne - dne Božího navštívení - se Reprobus nazýval Christophorus (Kryštof), což znamená „ten, který nese Krista“. Legenda vypráví, že Kryštofa později kvůli víře zabili římští vojáci. Jeho hrob nebyl nikdy nalezen.

Křesťanská morálka hovoří o přípustném a vedle toho nepřípustném – tedy hříšném - ohrožení. Zdraví a život jsou velká a důležitá dobra - proto není dovoleno lehkomyslně vydávat v nebezpečí život vlastní a životy druhých. Velký rozvoj silniční dopravy s sebou přinesl nebývalé riziko různých zranění a ztrát životů. Řidiči a chodci se musí snažit zabránit nehodám tím, že se budou vyhýbat lehkomyslnostem a budou dodržovat dopravní předpisy. Řidiči vedle dobré techniky řízení a znalosti pravidel silničního provozu mají velmi vážnou povinnost v dostačující míře ovládat své smysly a reakce, aby nezavinili nehodu.

Mezi příčinami dopravních nehod se řadí mezi prvními opilost. I malé množství alkoholu může omezit schopnost řidiče přiměřeně reagovat a snižuje soudnost. Jinou častou příčinou bývá únava za volantem. Příliš mnoho automobilistů nebere dostatečně v úvahu své vysílení. Věřit tomu, že řízení auta po náročné práci přináší uvolnění, je sebeklam. Velmi frekventovaným problémem na silnicích je neúměrná rychlost. Je lepší ztratit v životě minutu, než ztratit v minutě život. Zjistí-li řidič, že pro svůj věk, nemoc nebo z jiných důvodů už není schopen jezdit bezpečně, musí mít dost realismu a pokory, aby si svou nezpůsobilost přiznal a přestal jezdit. Řidiči a vozidla se musí podrobovat pravidelným bezpečnostním kontrolám.
      Kdo se prohřešuje proti této povinnosti z hrubé neopatrnosti, hřeší těžce, i kdyby měl štěstí a nic se nestalo. Hříšný je v tomto případě ten jeho postoj - vždyť bezohledně vyvolává velké nebezpečí pro něho i pro druhé.

Tak mnoho šťastných kilometrů s čistým svědomím a pod ochranou svatého Kryštofa!


P. René Strouhal