logo
Farnost Moutnice

Katecheze

Za devatero řekami / a možná ještě více než za devatero - záleží, jak se to počítá :) /, za devatero /a snad i méně než devatero/ horami, za devatero /však už to znáte - tak si to doplňte.../ bylo jedno království... - totiž burgundské. To jako znamená, že tam měli autokratickou politickou organizaci, která je tvořena požadavky, názory, rozhodnutími a závěry jedné osoby nebo skupiny osob… Naproti tomu existuje demokratická politická organizace, v níž se její členové zpravidla rozhodují mezi různými názory a osobami. Vedle monarchie (vlády jednotlivce) máme demokracii (vládu lidu), ale také systém, který zažíval izraelský národ, totiž teokracii (přímou vládu Boha). Ta byla předchuť toho, co nás čeká v nebi: Vláda Boha je blažeností člověka, štěstím, které si ani nelze představit, stavem, kdy bude Bůh všechno ve všech (srovnej 1 Kor 15,28) ...To jsme se ale zase dostali někam jinam! Vlastně ne - se světcem, kterého si v církvi připomínáme 30. dubna, to dost, ale opravdu dost souvisí. Tím světcem je svatý Zikmund, který byl pravým monarchou.

Zikmund byl synem burgundského krále Gundobalda. Burgundi přijali křesťanství od Gótů už v 5. století a nechali se pokřtít. ...Pozváním ke křtu a do církve je vždy pozváním do nebe! Tehdy byl mezi nimi hybnou silou biskup svatý Avitus z Vienne. Zikmundova otce se mu pravda nepodařilo obrátit /tedy rozumí se na víru/, ale měl velký vliv právě na Zikmunda. /Tak ani naše úsilí o evangelizaci není marné, i když se to zpravidla neděje masově...:) / Když se Zikmund stal místokrálem se sídlem v Ženevě, obrátil se na katolictví a po otcově smrti se zasazoval o šíření katolické víry. Avitus mu byl stále duchovním vůdcem a politickým rádcem /co myslíte, mají také naši politikové své duchovní vůdce? :) Někteří možná ano... Koneckonců pro dobro společnosti, církve i vlastní můžete udělat hodně už tím, že budete mít také vy duchovního vůdce.../. Časem založil Zikmund první germánské opatství sv. Mořice (St.-Maurice dAgaune) v diecézi Sitten, kde zavedl nepřetržitý zpěv žalmů ve dne v noci.

Oženil se s Amalbergou, dcerou ostorgotského krále Theodorika. Po smrti své manželky se oženil podruhé s komornou Prokopií. Zikmundův syn z prvního manželství Sigerich si s Prokopií nerozuměl. Když ji jednou viděl oblečenou v královských šatech, řekl ji nerozvážně, že není hodna se jich ani dotknout. Prokopie se urazila a chtěla se Sigerichovi pomstít. Vzbudila u Zikmunda podezření, že mu jeho syn ukládá o život a chce se zmocnit království. Zikmund uvěřil a nechal ve své přítomnosti Sigericha zardousit. Sotvaže se tak stalo, hořce litoval nad mrtvým tělem svého syna. Potom se snažil podobně jako král David konat pokání. To konal v klášteře sv. Mořice, kam se stáhl do ústraní. Také putoval ve své říši z chrámu do chrámu, dával almužny a přísně se postil. Přál si, aby mohl zemřít pro víru a tak se smířit s Bohem. Dědeček Sigerikův, Teodorik Veliký, nechal Zikmunda za jeho dřívější čin napospas Frankům. Ti vtrhli do Burgundska a porazili Zikmundovo vojsko. Král utekl do kláštera sv. Mořice, kde se postil a modlil. Brzy byl vyzrazen - franský král Chlodomír dal Zikmunda, jeho ženu a dva syny zavraždit a vhodit do studně 1. května 524 na místě zvaném Colombe (Saint-Péravy-la Colombe). Opat Venerand si vyprosil od krále Teuberta dovolení, aby mohl přenést ostatky Zikmunda a jeho rodiny do kláštera sv. Mořice. Podle zvykového práva se přenesení (vyzdvižení) rovnalo oficiálnímu svatořečení. Už od 7. století byl Zikmund vzýván ve mši svaté za nemocné horečkou a jeho jméno bylo zapisováno do liturgických kalendářů od 10. století. Roku 1354 se podařilo Karlu IV. získat část ostatků Zikmunda a přenést je do Prahy. O jedenáct let později tento císař dosáhl toho, že mu bylo darováno tělo Zikmunda, s nímž se cítil duchovně spřízněn jako korunovaný burgundský král. O ně se podělil s polským králem Kazimírem a tím rozšířil Zikmundův kult v polském království. Uctívání svatého krále se rozšířilo mimo jiné i v Bavorsku a Maďarsku. Svatý Zikmund se stal, tak trochu oklikou :), českým patronem. Bývá zobrazován jako král s vousem, korunou, mečem a globem.

Zde máme další svědectví, že i vrah se může stát svatým otevřením se na Boží milost. Jsme oblečeni v Boží milosrdné odpuštění.

Svatý Zikmund si svůj urozený původ nevybral. Do nějakého společenství patříme buďto nutně (rodina, kmen, národ), nebo na základě vlastní volby (náboženská společenství, sportovní a jiné zájmové kluby, vzdělávací spolky atd.). Ale ať už je tomu jakkoliv, naší povinností a současně naším dobrem je usilovat o společné blaho /možná si to v mysli správně pospojujete s pojmy “nebeská blaženost“, “blažené patření na Boha“/. O to blaho šlo v určité době i králi Zikmundovi. O ně by mělo jít i nám, když není vše v pořádku v našem společenském systému. Toužíme ve svém nitru po ideálním uspořádání společnosti, zvláště v pohledu na některé nespravedlivé jevy v naší společnosti. Nutno dodat, že i světské zákony nás křesťany zavazují, a to natolik, nakolik neodporují Boží vůli, ale se s ní shodují. Samozřejmě, ideální to může být pouze v Božím království - a to kvůli lidské nedokonalosti na jedné straně a Boží dokonalosti na straně druhé. My křesťané bychom měli mít jasno v tom, že nepomůže neutichající nadávání na politiky. Účinnou se v této sféře stává naše modlitba a také ochota angažovat se ve věcech veřejných přinejmenším tím, že jdeme k volbám. Šel by také Zikmund k volební urně? Šlo mu jako králi o obecné blaho tenkrát - a dnes by pro ně udělal také, co by bylo v jeho silách.... Takové volební právo je významným právem a občanskou i mravní povinností, která zavazuje ve svědomí /učení Druhého vatikánského koncilu - dokument Gaudium et spes, článek 75, se k tomu vyjadřuje takto: „Ať tedy všichni občané pamatují na své právo a zároveň povinnost užívat svého svobodného hlasu k podporování obecného blaha.“/ Nemůže nám být lhostejný stav naší země a světa vůbec. Jde o společné blaho. Blaho a bolesti společnosti se dříve nebo později začnou dotýkat všech jejích členů. Každý je povolán přispět svým dílem k rozvoji obecného blaha. Šťastnou volbu!